CÜMƏ AXŞAMI, 2021-05-06, 2:51 AM
UNIVERSAL SITE.
| RSS
ANA SƏHİFƏ ŞƏRUR DÖYÜŞÜ - FORUM
[ Yeni mesaj · Üzvlər · Forum qaydaları · Axtar · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » ELM VƏ TƏHSİL » TARİX » ŞƏRUR DÖYÜŞÜ (ŞƏRUR DÖYÜŞÜ)
ŞƏRUR DÖYÜŞÜ
Nariman_QahramanliTARİX: ÇƏRŞƏNBƏ, 2010-09-01, 8:45 PM | Message # 1
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Şərur döyüşü

Şərur döyüŞü (1501) - Ağqoyunlu Əlvənd mirzə və İsmayıl Səfəvinin qoşunları arasında həlledici döyüş.
1500-cü ilin so nun da Şirvanda Gülüstan qa la sın dan bir qə dər aralı Cabanı adlı yerdə Şirvanşah Fərrux Yasara qalib gələn, 1501-ci ilin ya zın da isə, Bakını tutan İsmayıl Səfəvi Gülüstan qalasını hə lə də müha si rə də sax lay arkən, Ağqoyunlu Əlvənd Mirzə nin böyük bir qo şun la onun üstünə gəldiyindən xəbər tutur. İsmayıl təcili qaydada mühasirəni götürüb, Əlvənd Mirzənin ordusunu Şirvana bu raxmamaq üçün təd bir lər gördü və Naxçıvana doğru hərəkət etdi. Kür çay ı nı keçmək niyyəti baş tutmay an Əlvənd Mirzə İsmayıla məktub göndərib, Şirva na qayıtmağı və həmin vi layəti ida rə etməklə kifayətlənməyi tələb etsə də, rədd ca va bı al dı. Be lə ol duq da, o, Naxçıvan dan çıxıb şm.-q.-ə doğ ru getdi və Şə rur düzündə day a na raq qəti döyü şə ha zır laşmağa ba ş la dı. İsmay ıl Ara zın c. sa hi li boy un ca hə rəkət edə rək, Nax çı van bölgəsində çayı keçdi və düşməni qarşılamağa tələsdi. Tarixi qaynaqlara görə, ağqoyunluların 30 minlik, qızılbaşların isə 7 minlik ordusu var idi. 1501 ilin ortalarında Şərur düzündə həlledici döyüş baş ver di. Döyüşdə İsmay ıl yüksək sərkər də lik məha rəti və hünər nümay iş etdi - rə rək, ağ qoy un lu sərkər də lə ri nin bir ne çə sini şəx sən qılıncdan keçir di. Öz sərkərdələrinin başlarını qızılbaşların nizələrində görən ağqoyunlu qoşunları vahimə içərisində qaçmağa başladılar. Əlvənd Mirzə Ərzin ca na qaçmaq la xilas ola bildi. Qızılbaşlar zəngin qənimət ələ keçirdilər. Şərur qə lə bə sin dən dər hal so nra İsmay ıl təntənə ilə Təbrizə daxil ol du və özünü şah elan edərək Azərb. Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydu.

 
FORUM » ELM VƏ TƏHSİL » TARİX » ŞƏRUR DÖYÜŞÜ (ŞƏRUR DÖYÜŞÜ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

BY QƏHRƏMANLI NƏRİMAN 2021. TEL:(051)969-59-16. E MAİL narimanb24@yahoo.com ...