CÜMƏ, 2024-07-19, 9:28 AM
UNIVERSAL SITE.
| RSS
ANA SƏHİFƏ R.N.GÜNTƏKİN, N.HİKMƏT, O.PAMUK VƏ S. - FORUM
[ Yeni mesaj · Üzvlər · Forum qaydaları · Axtar · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
R.N.GÜNTƏKİN, N.HİKMƏT, O.PAMUK VƏ S.
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR, 2010-08-29, 10:10 PM | Message # 1
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Rəşad Nuri Güntəkin

Həyatı

Rəşad Nuri Güntəkin - yazıçı, dramaturq - 1889-cu ildə İstanbulda ordu zabiti Nuri bəy ilə Ərzurum valisi Yavər Paşanın qızı Lütfiyyə xanımın ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Çanaqqala orta məktəbində alan Güntəkin daha sonra təhsilini İzmirdəki Frerler məktəbində davam etdirir. 1912-ci ildə isə İstanbul Universitetinin Ədəbiyat fakültəsini bitirir.
Güntəkin 1927-ci ilə qədər Sultanisi, İstanbul Beşiktaş İttihat və Tərəqqi Məktəbi, Fatih Vəqfi Kəbir Məktəbi, Ağşəmsəddin Məktəbi, Fənəryolu Muradı Hamis Məktəbi, Osman Qazi Paşa Məktəbi, Vəfa Sultanisi, İstanbul oğlanlar litseyi, Çamlıca qızlar litseyi, Kabataş oğlanlar litseyi, Qalatasaray Litseyi və Ərənköy qızlar litseyində fransız və türk dillərindən dərs deyir. 1927-ci ildə maarif müfəttişi vəzifəsinə təyin olunur və bu arada Dil Heyəti ilə birgə bəzı çalışmalarda bulunur. 1939-cu ildə Çanaqqaladan Türkiyə Böyük Millət Məclisinə millət vəkili seçilir. 1946-cı ilə qədər millət vəkili olur. 1947-ci ildə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının Ankarada çap olunan "Ulus" qəzetinin İstanbul qolu olan "Məmləkət" qəzetini nəşr etdirir. Sonra yenidən müfəttiş kimi çalışır və 1950-ci ildə UNESCO nun Türkiyə təmsilçisi və tələbə müfəttişi olaraq Parisə gedir. 1954-cü ildə isə yaşı səbəbindən bu vəzifədən istefa verməli olur. Bundan sonra bir müddət İstanbul Şəhər Teatrlarının ədəbi şurasında fəaliyyət göstərir.
Ağciyər xərçəngi diaqnozu qoyulduqdan sonra yazıçı müalicə olunmaq üçün Londona yollanır və orada vəfat edir. R.N.Güntəkin 1956-cı il dekabr ayının 13-də Qaracamaat qəbristanlığında dəfn edilir.
Əsərləri
Yazıçılığı və maarif müfəttişi vəzifəsi Güntəkinə doğma Anadolusunu qarış-qarış gəzmək imkanı verdiyindən ədib Anadolu insanına yaxından bələd ola bilmişdir. Əsərlərində Anadoluda ki yaşamı və toplusal sorunlaru ələ almış insanı insan çevre ilişkisi içində yansıtmıştır. Romanlarında istifadə etdiyi dil və anlatım oldukca aydın, dialoqları isə canlıdır. Yazdığı, tərcümdə etdiyi, kitap halına sala bildiyi və ya dərgi, qəzet səhifələrində, teatr reperturlarında bulunan əsərlərinin sayı yüzə çatır.
Romanları
• Çalıkuşu (1923)
• Gizli əl (1924)
• Damğa (1924)
• Dodaqdan qəlbə (1924)
• Axşam günəşi (1926)
• Bir qadın düşmənı (1927)
• Yaşıl Gecə (1928)
• Acımak (1928)
• Yarpaq tökümü (1939)
• Dəyirman (1944)
• Kızılcık dağları (1944)
• Miskinlər təkkəsi (1946)
• Xarabalıqların çiçəyi (1953)
• Kavak yelləri (1961)
• Son sığınacak (1961)
• Qan davası (1962)
• Atəş gecəsi (1953)
• Göy üzü (1935)
• Köhnə xəstəlik (1938)
Teatr tamaşaları
• Xəncər (1920)
• Köhnə yuxu (1922)
• Ümidin günəşi (1924)
• Gazeteci Düşmanı, Şəmsiyə oğrusu, İhtiyar Serseri (1925, üç oyun)
• Daş parçası (1926)
• Yaşıl gecə (1928)
• İstiqlâl (1933)
• Hülleci (1933)
• Yarpaq tökümü (1971)
• Köhnə nəğmə(1971)
• Balıkesir Muhasebecisi (1971)
• Tanrıdağı Ziyafeti (1971)
• Bir kənd müəllimi
• Çalıquşu (N. Cumalı)
Səyahətnamələri
• Anadolu notları (1936 iki cilt)

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:32 PM | Message # 2
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Nazim Hikmət

Nazim Hikmət (20 Yanvar 1902, Səlanik — 3 İyun 1963, Moskva) — Türk şair, yazıçı, rəssam, senarist və dramaturqu, ictimai xadim, Beynəlxalq Sülh Mükafatı laureatı (1950) və türk inqilabi poeziyasının banisi olan Nazim Hikmət (Nazim Hikmət Ran) 1902-ci il yanvar ayının 20-də zədagan ailəsində anadan olmuşdur.
O, 1918-ci ildə İstanbulda Hərbi Dənizçilik məktəbinə daxil olmuş, Türkiyəni xarici müdaxiləçilər tərəfindən işğalı əleyhinə şer yazdığı üçün 1919-cu ildə oradan xaric edilmişdir. "Sərvliklərdə" adlı ilk şeri 1918-ci ildə "Yeni məcmuə" jurnalında dərc olunmuşdur. 1920-ci ildə o, işğal olmuş İstanbuldan milli azadlıq uçrunda vuruşan Anadoluya getmişdir. 1921-ci ildə Sovet Rusiyasına gəlmiş, 1922-1924-cü illərdə Moskvada Şərq Zəhmətkeşlərinin Kommunist Universitetində oxumuşdur.
Nazim Hikmət 1924-cü ildə Türkiyəyə qayıtmış, inqilabi "Oraq-çəkic" qəzetində, "Aydınlıq" jurnalında Lenin ideyalarını tərənnüm edən əsərlərlə çıxış etmişdir. Həmin orqanlar bağlandıqdan sonra təqib olunan və 1925-ci ildə qiyabi surətdə 15 il həbsə məhkum edilən Nazim Hikmət 1927-ci ildə yenidən gizli olaraq SSRİ-yə gəlmişdir. 1928-ci ildə Bakıda şairin "Günəşi içənlərin türküsü" adlı ilk şerlər kitabı çapdan çıxmışdır. 1938-ci ildə yenidən Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra həbsə alınan Nazim Hikmət 8 ay həbsxanada yatmış və işdə heç bir dəlil-sübut olmadığına görə azad edilmişdir.
1929-cu ildə "835 sətir", 1930-cu ildə "Baron-3", 1930-cu ildə "1+1=1", 1931-ci ildə "Səsini itirmiş şəhər" kitablarındakı şerlərdə xalqın ağır həyatı, inqilabi mübarizəyə çağırış öz əksini tapmışdır. 1924-cü ildə yazdığı "Cokonda və Şi-Ya - u" poeması, 1932-ci ildə yazdığı "Benerci özünü niyə öldürdü" mənzum romanı imperializmin müstəmləkə siyasətinə qarşı yönəldilmişdir. Onun "Kəllə", 1932-ci ildə "Bir ölü evi, yaxud mərhumun naləsi", "Bayramın ilk günü", 1935-ci ildə "Şphrət və ya unudulan adam" pyeslərində kapitalizm quruluşu kəskin şəkildə ifşa edilmişdir. 1932-ci ildə Türk kommunistlərini yekdil mübarizəyə səsləyən "Gecə gələn teleqram" şer toplusuna görə 5 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdur. Bir ildən sonra amnistiya əsasında azad edilmişdir. Sonralar şair demək olar ki, hər yeni kitabın nəşrindən sonra həbsə məhkum olunmuşdur.
1935-ъи илдя йаздыьы «Таранта Бабуйа мяктублар» поемасында, 1936-ъы илдя гялямя алдыьы «Алман фашизми вя иргчиляри» публисистик ясярляриндя фашизм вя онун Тцркийядяки тяряфдарлары ифша олунур. 1936-ъы илдя шаирин Тцркийядя саьлыьында сон китабы – «Шейх Бядряддинин дастаны» чапдан чыхмышдыр. 1938-ъи илдя сцбут олунмамыш иттищам ясасында 28 ил 4 ай щябс ъязасына мящкум едилян Назим Щикмят мяшщур «Инсан мянзяряляри» епопейасыны, «Щябсханадан мяктублар» силсилясини, «Мящяббят яфсаняси», «Йцсиф вя Зцлейха» пйеслярини вя с. ясярлярини щябсханада йазмышдыр. 1950-ъи илдя мцтярягги дцнйа иътимаиййятинин тяляби иля Тцркийя щюкумяти Н.Щикмяти азад етмяйя мяъбур олмушдур. 1951-ъи илдян юмрцнцн сонунадяк икинъи вятяни сайылан ССРИ-дя йашайан вя бу дюврдя 1952-ъи илдя «Тцркийядя», 1955-ъи илдя «Гяриб адам», 1956-ъы илдя «Иван Иванович вардымы, йохдуму», 1960-ъы илдя «Домокл гылынъы» вя с. пйеслярини, шер вя поема, поезийайа вя драматурэийайа даир мягалялярини йазмышдыр. ССРИ-дя Назим Щикмятин ссенариляри вя ясярляринин сцжетляри ясасында кинофилмляр («Бир мящяллядя 2 оьлан», «Севдалы булуд», «Йашамаг эюзялдир, гардашым», «Мящяббятим, кядярим мяним») чякилмишдир. Новатор шаир олан Назим Щикмят тцрк ядябиййатыны йени форма вя мцтярягги мязмунла зянэинляшдирмишдир. Онун поезийасына кяскин публисистика иля йанашы дярин лиризм хасдыр. Тцрк поезийасына сярбяст шер вязнини Назим Щикмят эятирмишдир. Йарадыъылыьы мцасир Тцрк ядябиййатына эцълц тясир эюстярмишдир. Ясярляри дцнйа халгларынын чохунун дилиня тяръцмя олунмуш, пйесляри бир сыра юлкялярдя тамашайа гойулмушдур.
1951-ci ildə Ümumdünya Sülh Şurası Bürosunun və 1959-cu ildən sonra isə onun Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur.
Nazim Hikmət Azərbaycan xalqının və ədəbiyyatının yaxın dostu idi. O, dəfələrlə Bakıya gəlmiş, Azərbaycan şair və yazıçılarının bir çoxu ilə şəxsən dost olmuş, onlarla yaradıcılıq əlaqəsi saxlamışdır. Azərbaycana həsr olunmuş şerləri, Azərbaycan mədəniyyətinə dair məqalə və xatirələri vardır. Əsərləri Azərbaycanda dönə-dönə nəşr olunmuşŞ pyesləri tamaşaya qoyulmuşdur. Bəstəkar A.Məlikov şairin "Məhəbbət əfsanəsi" pyesi əsasında eynu adlı balet yazmış, Azərbaycanın digər bəstəkarları şerlərinə romanslar bəstələmişlər. R.Babayev "Kəllə" pyesinə illüstrasiyalar çəkmiş, M.Rzayeva şairin büstünü yaratmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünasları şairin həyat və yaradıcılığına dair bir sıra sanballı əsərlər yazmışdır.
Nazim Hikmət 1963-cü ildə Moskvada (Salonikidə) vəfat etmişdir.
Əsərləri
• Memleketimden İnsan Manzaraları
• Kafatası
• Unutulan Adam
• Taranta Babu'ya Mektuplar
• Ferhad ile Şirin
• Kurtuluş Savaşı Destanı
• Kız Çocuğu
• Tahir ile Zühre
• Şeyh Bedrettin Destanı
• Sevdalı Bulut, (Teatr oyunu)
• Seçilmiş əsərləri II C-də.-B.: Azərnəşr, 1961.-1963; C I.-512 s; C.II.-394 s.
• Yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım - B.: Yazıçı. 1983. - 180.
Şer kitabları
• 835 Satır, (1929)
• Jokond ile Si-Ya-u, (1929)
• Varan 3, (1930)
• 1 + 1 = 1, (1930)
• Sesini Kaybeden Şehir, (1931)
• Benerci Kendini Niçin Öldürdü, (1931)
• Gece Gelen Telgraf, (1932)
• Taranta Babu'ya Mektuplar, (1935)
• Portreler, (1935)
• Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936)
• Saat 21-22 Şiirleri, (1965)
• Kurtuluş Savaşı Destanı, (1965)
• Şu 1941 yılında (Memleketimden İnsan Manzaralarının 3. kitabı), (1965)
• Dört Hapishaneden, (1966)
• Rubailer, (1966)
• Memleketimden İnsan Manzaraları (İlk bölüm), (1966)
• Memleketimden İnsan Manzaraları, (1966-1967)
• Kuvayi Milliye, (1968)
Oyunları
• Kafatası, (1932)
• Bir Ölü Evi (veya Merhumun Hanesi), (1932)
• Unutulan Adam, (1935)
• Ferhat ile Şirin, (1965)
• Sabahat, (1965)
• İnek, (1965)
• Ocak Başında Yolcu (iki oyun birarada), (1966)
• Yusuf ile Menofis, (1967)
Romanları
• Kan Konuşmaz, (1965)
• Yeşil Elmalar (yedi yazardan derleme), (1965)
• Yaşamak Güzel Birşey Be Kardeşim, (1967)
Lətifələri
• İt Ürür, Kervan Yürür (Orhan Selim adıyla gazetelerde yazdığı yazılar), (1965)
Nağıl kitabı
• Sevdalı Bulut, (1968)

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:33 PM | Message # 3
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Orxan Pamuk

Fərid Orxan Pamuk (7 iyun 1952, İstanbul) - Türk yazıçısı, 2006-cı il Nobel mükafatı laureatı. Postmodern üslubunda yazdığı romanları dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuşdur. Orxan Pamuk 12 oktyabr 2006-cı ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş və bu mükafatı alan ilk türk yazıçısı olmuşdur.
Əsərləri
• Cevdet Bey ve Oğulları, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1982, ISBN 975-470-455-4
• Sessiz Ev, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1983, ISBN 975-510-215-9
• Beyaz Kale, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1985, ISBN 975-470-454-6
• Kara Kitap, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1990, ISBN 975-470-453-8
• Gizli Yüz (film)|Gizli Yüz, senaryo, İstanbul, Can Yayınları, 1992, ISBN 975-470-503-8
• Yeni Hayat (roman)|Yeni Hayat, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, ISBN 975-470-445-7
• Benim Adım Kırmızı, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998, ISBN 975-470-711-1
• Öteki Renkler, yazılarından ve söyleşilerinden seçmeler, 1999, ISBN 975-470-765-0
• Kar (kitap)|Kar, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002,ISBN 975-470-962-9
• İstanbul: Hatıralar ve Şehir (kitap)|İstanbul: Hatıralar ve Şehir, anı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları (YKY), 2003, ISBN 975-08-0716-2
Əsərlərinin tərcümələri
] Azərbaycan dilində
• Mənim adım qırmızı, Türkcədən çevirən: Nəriman Əbdülrəhmanlı, Bakı, Qanun, 2007.
İngilis dilində
• The White Castle, (Bəyaz qala) Türkcədən çevirən: Victoria Holbrook, New York: Braziller, 1991.
• The Black Book, (Qara kitab) Türkcədən çevirən: Güneli Gün, New York: Farrar, Straus, 1994.
• The New Life, (Yeni həyat) Türkcədən çevirən: Güneli Gün, New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1997.
• My Name is Red, (Mənim adım qırmızı) Türkcədən çevirən: Erdağ M. Göknar, New York: Knopf, 2001.
• Snow, (Qar) Türkcədən çevirən: Maureen Freely, New York: Knopf, 2004.
• Istanbul: Memories and the City, (İstanbul: Hatıralar ve Şehir) Türkcədən çevirən: Maureen Freely, New York: Knopf, 2005.
Rus dilində
• Господин Джевдет и его сыновья (Cövdət bəy və oğulları), 1982.
• Тихий дом (Səssiz ev), 1983.
• Белая крепость (Bəyaz qala), 1985.
• Чёрная книга (Qara kitab), 1990.
• Новая жизнь (Yeni həyat), 1995.
• Меня зовут Красный (Mənim adım qırmızı), 1998.
• Другие цвета (Özgə Rənglər), 1999.
• Снег (Qar), 2002.
• Стамбул: воспоминания и город (İstanbul: xatirələr və şəhər), 2003.
Fransız dilində
• La maison du silence, (Səssiz ev), çeviren: Münevver Andaç, Paris: Gallimard, 1988.
• Le livre noir, (Qara kitab), çeviren: Münevver Andaç, Paris: Gallimard, 1994.
• Le château blanc, (Bəyaz Qala), çeviren: Münevver Andaç, Paris: Gallimard, 1996.
• La vie nouvelle, (Yeni həyat), çeviren: Münevver Andaç, Paris: Gallimard, 1998.
• Mon nom est Rouge, (Mənim adım qırmızı), çeviren: Gilles Authier, Paris: Gallimard, 2001.
• Neige, (Qar), çeviren: Jean-François Pérouse, Paris: Gallimard, 2005.
• Istanbul, souvenirs d'une ville, (İstanbul: Xatirələr və şəhər), çeviren: Savas Demirel, Valérie Gay-Aksoy, Jean-François Pérouse, Paris: Gallimard, 2007.
Alman dilində
• Die weisse Festung, (Bəyaz Qala), Türkcədən çevirən: Ingrid Iren., Frankfurt am Main : Insel, 1990.
• Das schwarze Buch, (Qara kitab), Türkcədən çevirən: Ingrid Iren., Münih : Hanser, 1995.
• Das neue Leben, (Yeni həyat), Türkcədən çevirən: Ingrid Iren., Münih : Hanser, 1998.
• Rot ist mein Name, (Mənim adım qırmızı), Tükcədən çevirən: Ingrid Iren., Münih : Hanser, 2001.
• Schnee, (Qar), Türkcədən çevirən: Christoph K. Neumann., Münih : Hanser, 2005.
• Der Blick aus meinem Fenster, (Pəncərədən baxmaq), Gözlemler, Münih : Hanser, 2006
İspan dilində
• La casa del silencio (Səssiz ev), Metáfora Ediciones, 2001.
• El astrólogo y el sultán (Bəyaz Qala), Edhasa, 1994.
• El libro negro (Qara kitab), Alfaguara, 2001.
• La vida nueva (Yeni həyat), Alfaguara, 2002.
• Me llamo Rojo (Mənim adım qırmızı), Alfaguara, 2003.
• Nieve (Qar), Alfaguara, 2005.
• Estambul: Memorias y la ciudad (İstanbul: Xatirələr və şəhər), Mondadori, 2006.
İtalyan dilində
• Roccalba (Bəyaz Qala), Türkcədən çevirən: Giampiero Bellingeri, Milano: Frassinelli, 1992; ayrıca Il castello bianco adıyla Torino: Einaudi, 2006.
• La casa del silenzio (Səssiz ev), Türkcədən çevirən: Francesco Bruno, Milano: Frassinelli, 1993.
• Il libro nero (Qara kitab), Türkcədən çevirən: Mario Biondi, Milano: Frassinelli, 1996.
• La nuova vita (Yeni həyat), Türkcədən çevirən: Marta Bertolini ve Semsa Gezgin, Torino: Einaudi, 2000.
• Il mio nome è rosso (Mənim adım qırmızı), Türkcədən çevirən: Marta Bertolini ve Semsa Gezgin, Torino: Einaudi, 2001.
• Neve (Qar), Türkcədən çevirən: Marta Bertolini ve Semsa Gezgin, Torino: Einaudi, 2004
• Istanbul (İstanbul: Xatirələr və şəhər), Türkcədən çevirən: Semsa Gezgin, Torino: Einaudi, 2006.
Holland dilində
• Meneer Cevdet en zijn zonen (Cövdət bəy və oğulları), 1982.
• Het huis van de stilte (Səssiz ev), 1983.
• De witte vesting (Bəyaz qala), De witte vesting
• Het zwarte boek (Qara kitab), 1990.
• Het verborgen gezicht (Gizli üz), 1992.
• Het nieuwe leven (Yeni həyat), 1995.
• Ik heet Karmozijn (Mənim adım qırmızı), 1998.
• De andere kleuren (Özgə rənglər), 1999.
• Sneeuw (Qar), 2002.
• Istanbul: herinneringen en de stad (İstanbul: Xatirələr və şəhər), 2003.
İsveç dilində
• Den vita borgen (Bəyaz qala),(1992) Türkcədən çevirənlər: Ann-Mari Özkök ve Kemal Yamanlar
• Det nya livet (Yeni həyat),(1996) Türkcədən çevirən: Dilek Gür
• Den svarta boken (Qara kitab),(1996) İngilis və norveç dillərinə tərcümələrdən isveç dilinə tərcümə olunmuşdur.
• Det tysta huset (Səssiz ev), (1998) Türkcədən çevirən: Dilek Gür
• Mitt namn är röd (Mənim adım qırmızı),(2002) İngilis dilinə tərcümədən isveç dilinə tərcümə olunmuşdur.
• Snö (Qar),(2005) İngilis dilinə tərcümədən isveç dilinə tərcümə olunmuşdur.
• Istanbul: Minnen och dikter (İstanbul: Xatirələr və şəhər),(2006)İngilis dilinə tərcümədən isveç dilinə tərcümə olunmuşdur.
Norveç dilində
• Det hvite slottet (Bəyaz qala), Türkcədən çevirən: Trude Falck, 1985.
• Svart bok (Qara kitab), Türkcədən çevirən: Bernt Brendemoen, 1990.
• Det nye livet (Yeni həyat), Türkcədən çevirən: Alf & Ayfer Storrud, 1995.
• Mitt navn er Karmosin (Mənim adım qırmızı), Türkcədən çevirən: Bernt Brendemoen, 2000.
• Snø (Qar), Türkcədən çevirən: Alf & Ayfer Storrud, 2002.
• Istanbul. Byen og minnene (İstanbul: Xatirələr və şəhər), Türkcədən çevirən: Bernt Brendemoen, 2003.

Orxan Pamuka Nobel mükafatı təqdim olunur
Bolqar dilində
• Бялата крепост (Bəyaz qala), 2005
• Черна книга (Qara kitab), 2000.
• Името ми е Червен (Mənim adım qırmızı), 2004
• Сняг (Qar), 2006
Koreya dilində
• 내 이름은 빨강 (Mənim adım qırmızı)
• 눈 (Qar)
• 하얀 성 (Bəyaz qala)
• 새로운 인생 (İstanbul: Xatirələr və şəhər)
Xorvat dilində
• Bijeli zamak (Bəyaz qala). İngiliscədən çevirən: Marinko Raos; Zagreb, 2001
• Zovem se Crvena (Mənim adım qırmızı). Türkcədən çevirən: Dr. Ekrem Çauşeviç (Čaušević) ve Marta Andriç (Andrić). Zagreb 2004
• Istanbul (İstanbul). Türkcədən çevirən: Dr. Ekrem Çauşeviç (Čaušević). Zagreb 2006; bu tərcümə Xorvatiyada ilin tərcümə əsəri seçilib.
• Snijeg (Qar). Türkcədən çevirən: Marta Andriç (Andrić). Zagreb 2006
Çex dilində
• Śnieg (Qar), 2006
• Nazywają mnie Czerwień (Mənim adım qırmızı), çapa hazırlanır, 2007
• Nowe Życie, (Yeni həyat), çapa hazırlanır, 2008
Macar dilində
• A fehér kastély (Bəyaz qala), Türkcədən çevirən: Komáromy Rudolf, Ulpiusház.
• Az új élet (Yeni həyat), Türkcədən çevirən: Takács M. József, Ulpiusház.
• Hó (Qar), Türkcədən çevirən: Ladányi Katalin, Ulpiusház.
Serb dilində
• Bela tvrđava (Bəyaz qala), Türkcədən çevirən: Ivan Panović., Belgrad: Geopoetika, 2002
• Novi život, (Yeni həyat), Türkcədən çevirən: Ivan Panović., Belgrad: Geopoetika, 2004.
• Zovem se Crveno (Mənim adım qırmızı), Türkcədən çevirən: Ivan Panović., Belgrad: Geopoetika, 2006
• Istanbul: uspomene i grad (Istanbul: xatirələr və şəhər), Türkcədən çevirən: Mirjana Marinković., Belgrad: Geopoetika, 2006
• Dževdet-beg i njegovi sinovi (Cövdət bəy və oğulları), za srpsko izdanje Türkcədən çevirən: Enver Ibrahimkadić, Belgrad: Geopoetika, 2007.
• Sneg (Qar), Türkcədən çevirən: Ivan Panović, Belgrad: Geopoetika, 2007.
• Crna knjiga (Qara kitap), Türkcədən çevirən: Mirjana Marinković, Belgrad: Geopoetika, 2008
Fin dilində
• Istanbul. Muistot ja kaupunki (İstanbul: xatirələr və şəhər, 2003) Tuula Kojo. Ocak 2004.
• Lumi (Qar, 2002) Türkcədən çevirən: Tuula Kojo. Keltainen kirjasto (Sarı kütüphane) Ocak 2004.
• Nimeni on Punainen (Mənim adım qırmızı, 1998). Türkcədən çevirən: Tuula Kojo Keltainen kirjasto Ocak 2000.
• Musta kirja (Qara kitab, 1990). Türkcədən çevirən: Tuula Kojo Keltainen kirjasto Ocak 1998.
• Uusi elämä (Yeni həyat, 1994). Türkcədən çevirən: Tuula Kojo. Keltainen kirjasto Ocak 1995.
Rumın dilində
• Mă numesc Roşu (Mənim adım qırmızı), Ed. Curtea Veche, Türkcədən çevirən: Luminiţa Munteanu, 2006.
• Viaţa cea nouã (Yeni həyat), Ed. Curtea Veche, Türkcədən çevirən: Luminiţa Munteanu, 2006.
Eston dilində
• Lumi (Qar), Türkcədən çevirən: Ly Seppel, Pegasus, 2005

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:34 PM | Message # 4
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Yunus Əmrə

Yunus İmrə türk dünyasının dahi sənətkarlarından biri, zaman etibarilə Oğuz dillərinin ilk böyük şairidir. Anadoluda doğulmuşdur. Türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvvüflərdən biridir. Sufizm fəlsəfəsini sadə xalq dilində, əsasən heca vəznində yazdığı qoşmalarda, gəraylılarda, ilahilərdə, eləcə də əruz vəznində yaratdığı qəzəl və məsnəvilərdə ifadə etmiş, şerimizi yüksək bədii səviyyəyə qaldırmış, özündən sonra yaranan Türkiyə, Azərbaycan və Türkmən ədəbiyyatlarına güclü təsir göstərmişdir.
Yunus İmrənin ömrüylə ilgili bir çox rəvayət və əfsanə mövcuddur. Hətta məzarı belə 9 yerdə göstərilir.

Yaradıcılığı

Biz dünyadan gedər olduq
Qalanlara səlam olsun.
Bizim üçün xeyir-dua
Qılanlara səlam olsun.

Əcəl bükə belimizi
Söylətməyə dilimizi
Xəstə ikən halımızı
Soranlara səlam olsun.

Tənim ortaya açıla
Yaxasız kömlək biçilə
Bizi bir asan vəch ilə
Yuyanlara səlam olsun.

Sal verilən qəsdimizə
Gedər olduq dostumuza
Namaz üçün üstümüzə
Duranlara səlam olsun.

Dərviş Yunus söylər sözü
Yaş dolmuşdur iki gözü
Bilməyən nə bilsin bizi
Bilənlərə səlam olsun.

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:34 PM | Message # 5
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Adəm Çevik

Adəm Çevik - yazıçı, pedaqoq - 1973-cü ildə Türkiyənin Zonquldak Vilayətində anadan olub. Burada məktəbdə orta təhsil aldıqdan sonra Qazi Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinə daxil olub və 1995-ci ildə bu fakültəni bitirib.

Əsərləri

• 1.Ədəbiyyatçılarımızdan etiraflar
• 2.Ədəbiyyatımızda Ramazan
• 3.Aləm sənə heyran
• 4.Jön Türklərdən Cümhuriyyətə II. Əbdülhəmiddə yanılanlar
• 5.Ulduz və Atəşböcəkləri
• 6.Sonsuz üfüqlərin sultanı

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:35 PM | Message # 6
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Mustafa Balel

Mustafa Balel - yazıçı, tərcüməçi - 1945-ci ildə Türkiyənin Sivas şəhərində anadan olub. Ankara Qazi Ali Təhsil İnstitutunun Fransız dili şöbəsində təhsil aldıqdan sonra (1968) Türkiyənin Ardahan şəhərində fransız dili müəllimi kimi çalışıb və stipendiya qazanaraq Fransanın Poitiers Universitetində "Müqayisəli Dünya Ədəbiyyatı" üzrə təhsil alıb. İstanbul Atatürk Təhsil İnstitutunda 20-ci əsr fransız ədəbiyyatı və tərcüməçiliyi (1978-1980), İstanbul Bağçalıevlər Orta Məktəbində fransız dili və ədəbiyyatı (1980-1997), Adnan Menderes Anadolu Orta Məktəbində ədəbiyyat (1997-2000) dərsləri deyib.
Ədəbi aləmə 1972-ci ildə "Yeni Ortam" qəzetində yazdığı kitab resenziyaları və ədəbi-tənqidi məqalələri ilə qədəm qoyub. Qəzet və jurnallarda nəşr etdirdiyi hekayələri, ədəbi-tənqidi məqalələri və tərcümələri ilə məşhurlaşıb.
Meydan Larousse, Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, Gelişim Büyük Larousse, Memo Larousse, Axis 2000 və s. ensiklopediyaların tərtib olunmasında iştirak edib.
1975-ci ilin aprelindən 1976-cı ilin mayına qədər "Öykü jurnalı"nı nəşr etdirib (jurnalın 7 sayı işıq üzü görüb).

Əsərləri

Hekayələr:
• İlk öykü kitabı Kurtboğan (1974) Ardahan izlenimlerini taşır.
• Kiraz Küpeler 'de (1977) ise kırsal kesim insanlarını İstanbul’a getirir.
• Gurbet Kaçtı Gözüme 'de (1983) daha çok iç ve diş göç olgusu ağır basar.
• Le Transanatolien (Fransızca öyküler, Paris, 1988)
• Turuncu Eleni 'de (1991) ise değişik kesimlerden tablolarıyla İstanbul çıkar karşımıza.
• Son öykü kitabında aile içi ilişkileri yakın plandan irdeledi: Karanfilli Ahmet Güzellemesi (2005).

Romanlar:
• Peyğəmbər Çiçəyi (1981; 2005)
• Asmalı Pəncərə (1984)

Uşaq kitabları:
• Bizim Kinomuz Var (roman, 1979)
• Cumartesiye Çok Var mı? (roman, 1981-1986)
• Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı (öyküler, 2005)
• Çember Tiyar (Masallar, 2005)
• Berke'nin Badem Şekerleri / Berke's Almond Candies (öykü, 2007)
• Sincaplı Kalemtıraş / The Squirrel Pencil Sharpener (öykü, 2007)
• Renkli Tebeşirler / Colored Chalk (öykü, 2007)
• Kiraz Tokalı Kız / The Girl with the Cherry Barette (öykü, 2007)
• Piknikte / The Picnic (öykü, 2007)

Səyahətnamələri:
• Büxarest Günləri (1985)
• İstanbul Mektupları (2009)

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:36 PM | Message # 7
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Nəcib Fazil Qısakürək

Nəcib Fazil Qısakürək (26 may, 1904 - 25 May, 1983) - müasir türk mütəfəkkiri, şair və yazıçısı.
Nəcib Fazilin uşaqlığı məhkəmə rəisi vəzifəsindən təqaüdə çıxmış atasına məxsus İstanbulun Çəmbərlidaş məhəlləsindəki evində keçmişdir. İbtidai və orta təhsilini Amerikan və Fransiz kollecləri ilə «Bəhriyyə» məktəbində (Hərbi Dəniz Litseyi) almışdır. Onun litseydəki müəllimləri arasında dövrün məşhur adamlarından olan Yəhya Kamal, Əhməd Həmdi (Aksəki), İbrahim Askı kimi söz ustadları var idi. N.F.Qısakürək İstanbul Universitetinin ədəbiyyat fakültəsinin fəlsəfə bölümünü bitirdikdən (1924) sonra Fransaya göndərilmiş, Sorbonna universitetinin fəlsəfə fakültəsində təhsil almışdır (1924-25).
Türkiyəyə qayıdandan sonra «Hollandiya», «Osmanlı» və «İş» banklarında müfəttiş və mühasibat şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir. (1928-1939). Sonra «Fransız okulu»nda, «Robert kolleci»ndə, İstanbul Gözəl Sənətlər Akademiyasında, Ankara Dövlət Konservatoriyasında, Ankara Universitetinin dil və tarix-coğrafiya fakültəsində müəllimlik etmişdir (1939-1943).
Şairliyə 17 yaşında ikən, anasının arzusu ilə başlamış, ilk şerlərini «Yeni Məcmuə»də dərc etdirmişdir (1922). «Yeni Məcmuə» və «Yeni həyat » jurnallarında dərc olunan şeirləri ilə ictimaiyyətın diqqətini cəlb etmiş və ona qarşı böyük maraq oyanmışdır.
Parisdən qayıtdıqdan sonra nəşr etdirdiyi «Hörümçək toru» (1925) və «Səkilər» (bu şeri çox məşhur olduğu üçün ona bəzən "Səkilər şairi" (türkcə "Kaldırımlar şairi") də deyirlər) (1928) adlı şer kitabları onu çox gənc yaşda dünyaya tanıdır. Hələ otuz yaşı tamam olmamış nəşr etdirdiyi «Mən və ötəsi» (1932) kitabı ilə isə bu şöhrəti daha da artır.
1975-ci ildə onun anadan olmasının 50 illiyi Türkiyə Böyük Millət Məclisində qeyd edilir. Nəcib Fazil 1980-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin «Böyük Mükafat»ına, «İman və İslam atlası» adlı əsərinə görə fikir əsəri kimi «Milli Kültür Vəqfi mükafatı»na (1981), Türkiyə Yazıçılar Birliyinin «Ali Xidmət mükafatı»na (1982) layiq görülmüşdür. Türk Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən 1980-ci ildə «Sultan-üs Şüara» (Şairlər Sultanı) Fəxri adını almışdır. Əsərlərinin bir qismi Azərbaycanda da nəşr edilmişdir.

Yaradıcılığı

QALDIRIMLAR (SƏKİLƏR)

Sokakdayam, kimsəsiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arxama baxmadan yürüyorum.
Yolumun qaranlığa qarışan nöqtəsində,
Sanki məni bəkləyən bir xəyal görüyorum.

Qara göylər kül rəngli buludlarla qapanıq;
Evlərin bacasını qollayır ildırımlar.
Bu gecə yarısında iki kişi oyaqdır;
Biri mənəm, biri də uzanan qaldırımlar.

İçimdə damla-damla bir qorxu birikiyor;
Sanıyorum, hər sokak başını kəsmiş devlər...
Sim-siyah camlarını üzərimə tikiyor;
Gözləri çıxarılmış bir ana kimi evlər.
Qaldırımlar - iztirab çəkənlərin annəsi;

Qaldırımlar - içimdə yaşamış bir insandır.
Qaldırımlar, duyulur sükut içində səsi;
Qaldırımlar - içimde uzayan bir lisandır.
Mənə düşməz can vermək, yumuşak bir qucaqda;

Mən bu qaldırımların istədiyi çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu qaranlıq sokakta;
Bu qaranlıq sokakta bitməsin yolculuğum!
Mən gedəyim, yol getsin, mən gedəyim, yol getsin;

İki yanımdan axsın, bir sel kibi fənərlər.
Tak-tak ayaq səsimi ac köpəklər eşitsin;
Yolumda bir tək olsun zülmətdən daş kəmərlər.
Nə işıqda gəzəyim, nə gözə görünəyim;

Gündüzlər sizə qalsın, verin qaranlıqları!
İslak bir yorğan kimi iyicə bürünəyim;
Örtün, üstümə örtün, sərin qaranlıqları.
Uzanıversə gövdəm daşlara boydan boya;

Alsa bu soyuq daşlar alnımdakı atəşi.
Dalıp sokaklar qədər əsrarlı bir uyquya,
Ölsə qaldırımların qara sevdalı eşi...

 
Nariman_QahramanliTARİX: BAZAR ERTƏSİ, 2010-08-30, 5:37 PM | Message # 8
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
Şəmsəddin Sami

Şəmsəddin Sami(Şemseddin Sami), (1 İyun 1850 Frashër (Albaniya) - 5 İyun 1904 İstanbul) Arnavut kökənli Türk yazar ve tədqiqatçı. İlk Türk romanı olan ``Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat`` ile ilk Türkçe sözlük ``Kamus-ı Türki'nin yazanı ``dır; Məşhur bir dil alimidir.
1850'de bugünkü Yunanıstan sınırları içinde kalan Yanya'da (İoannina) doğdu. Tımar sahibi Fraşerî ailesinden Halil Bey’in oğludur. Ortaöğrenimini Yanya'daki bir Rum lisesinde tamamladı. Eski Yunanca, Fransızca ve İtalyanca öğrendi.

Əsərləri

Roman
• Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)

Oyun
• Besa yahut Ahde Vefa (1875)
• Gâve (1876)

Dil Kitabları
• Kamus-ı Türki (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasımları 1978, 1989)
• Kamus-ı Fransevi (1882-1905, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)
• Kamus-ı Fransevi (1885, Türkçe'den, Fransızca'ya sözlük)
• Küçük Kamus-ı Fransevi (1886, Fransızca'dan Türkçe'ye sözlük)
• Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)
• Nev'usul Sarf-ı Türki ((1891)
• Kamus'ül Âlam (6 cilt, 1889-1898, tarih ve coğrafya ansiklopedisi)

 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

BY QƏHRƏMANLI NƏRİMAN 2024. TEL:(051)969-59-16. E MAİL narimanb24@yahoo.com ...